۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Economill

در اندازه های بین 3/8 2 تا 26 اینچ وجود دارد. برای کارهای سبکتر در عملیات آسیاب کردن سیمان ، Retainers و Bridge Plugs استفاده می شود.