۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Washover Mill

در اندازه های 3 تا 13 15⁄16اینچ و معمولا با طول 16 در انواع مختلف وجود داردکه برای بریدن سیمان، سازند، تیغه های Reamer، تیغه های پایدارکننده و غیره که می توان با پدهای محافظ برای محافظت از لوله های جداری ساخته شوند