۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Trimill for Whip stock

در اندازه های بین 4 1/8”  تا ½” 17  اینچ که برای بازکردن پنجره در لوله های جداری استفاده  می شود. که به صورت معمولی یا TCI tiled  ساخته می شود.