۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Fishing Bumper sub

اندازه های 1 13/16”تا8”  اینچ برای آزاد سازی گیر لوله های حفاری، لوله های وزنه، لوله های مغزی، ابزارهای تست و Safety Joints.