۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Skirted mill

در اندازه های 3 ½”  تا 11 ¼”  اینچ ساخته می شود و برای جلوگیری از آسیب رساندن به داخل لوله ی جواری در طی عملیات آسیابی استفاده می شود.

 

SkirtedMill