۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

ابزار های رشته حفاری

به منظور حفر چاه با قطر زیاد و یا افزایش قطر یک ...
در انواع غلطکی Roller)) و هیدرولیکی (Hydraulic) با تیغه بازوها با تیغه PDC ...
به منظور افزایش پایداری و بهینه نمودن عملکرد در استرینگ حفاری از ...