۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

پایدارکننده

به منظور افزایش پایداری و بهینه نمودن عملکرد در استرینگ حفاری از پایدار کننده ها استفاده می شود و اهداف استفاده از پایدار کننده ها عبارت است از:

  • کنترل حرکت مته
  • کنترل راستای چاه
  • کاهش ضربه ها ی وارده بر استرینگ حفاری
  • هم مرکز کردن استرینگ حفاری به منظور افزایش بازده مکانیکی.*

مشخصات

  • در انواع Integral (به هم پیوسته) ، sleeve، welded-blade (تیغه های جوشی) و  Non-rotating (غیر دوار)
  • با تیغه های straight ( مستقیم) و spiral (مارپیچ) و pad
  • با جنس های فولاد آلیاژی Alloy steel) )، فولاد غیر مغناطیسیNon-magnetic) ) با سخت پوششکاری تیغه ها با گریدهای( HF1000~HF7000)
  • اندازه های  ۳  تا ۳۶”  اینچ.