۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Economill

در اندازه های بین ۳/۸ ۲ تا ۲۶ اینچ وجود دارد. برای کارهای سبکتر در عملیات آسیاب کردن سیمان ، Retainers و Bridge Plugs استفاده می شود.