۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Fishing Bumper sub

اندازه های ۱ ۱۳/۱۶”تا۸”  اینچ برای آزاد سازی گیر لوله های حفاری، لوله های وزنه، لوله های مغزی، ابزارهای تست و Safety Joints.