۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Fishing Magnet

برای مانده هایی که بیشترین قطرهای بین ۱  تا ۲۲  اینچ دارند، استفاده می شود. ابزارمانده یابی با طراحی موثر برای خارج کردن ذرات فلزی، تراشه و آشغال از ته چاه .