۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Pilot mill

در اندازه های ۳ ¼” تا ۱۷ ½” اینچ برای آسیاب کردن مانده های لوله ای شکل از قبیل لوله های حفاری Liner hanger ها، Safety joint ها .و غیره استفاده می شود. مطابق قرارداد تیغه ها می تواند سخت پوششکاری و یا از نوع TCI tiled ساخته شود.