۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Skirted mill

در اندازه های ۳ ½”  تا ۱۱ ¼”  اینچ ساخته می شود و برای جلوگیری از آسیب رساندن به داخل لوله ی جواری در طی عملیات آسیابی استفاده می شود.

 

SkirtedMill