۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Taper mill

در اندازه های ۳ ¼” تا ۲۶” اینچ برای بازکردن Collaps در جداری ومغزی، مچالگی Detormed دهانه لوله و تمیز کردن داخل لوله ها و پنجره ها و از بین بردن Birdnest استفاده می شود.