۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Taper Tap

برای گرفتن قسمت داخلی مانده با اندازه های ½”  تا ۸”  می باشد. از این وسیله برای بازیابی لوله و قطعات لوله ای از چاه استفاده می شود.