۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Trimill for Whip stock

در اندازه های بین ۴ ۱/۸”  تا ½” ۱۷  اینچ که برای بازکردن پنجره در لوله های جداری استفاده  می شود. که به صورت معمولی یا TCI tiled  ساخته می شود.