۸۸۷۸۱۲۲۳-۲۴ (۹۸۲۱+) info@cylindersazi.com

Washover Mill

در اندازه های ۳ تا ۱۳ ۱۵⁄۱۶اینچ و معمولا با طول ۱۶ در انواع مختلف وجود داردکه برای بریدن سیمان، سازند، تیغه های Reamer، تیغه های پایدارکننده و غیره که می توان با پدهای محافظ برای محافظت از لوله های جداری ساخته شوند